Algemene Voorwaarden  

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  • JB Camerabeveiliging: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JB Camerabeveiliging gevestigd aan de Luchtenburg 19 te Oss; JB Camerabeveiliging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67696783.;
  • klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JB Camerabeveiliging een overeenkomst aangaat;
  • overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en JB Camerabeveiliging;
  • website: de website www.jbcamerabeveiliging.nl.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JB Camerabeveiliging en de klant waarop JB Camerabeveiliging deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JB Camerabeveiliging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JB Camerabeveiliging en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door JB Camerabeveiliging verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden JB Camerabeveiliging niet.

3.3 JB Camerabeveiliging is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.5 De door JB Camerabeveiliging gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. JB Camerabeveiliging is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan JB Camerabeveiliging verstrekte gegevens waarop JB Camerabeveiliging haar aanbieding baseert.

3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is JB Camerabeveiliging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JB Camerabeveiliging anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht JB Camerabeveiliging niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Afbeeldingen 

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal JB Camerabeveiliging de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Prijswijziging 

6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen  

7.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door JB Camerabeveiliging besteld en in overleg met de klant op een later tijdstip geleverd/gemonteerd.

7.2 De door JB Camerabeveiliging opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.3 De door JB Camerabeveiliging opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de opdracht door de klant is aanvaard/bevestigd.

7.4 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan JB Camerabeveiliging slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

7.5 In het geval dat een door JB Camerabeveiliging met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Nadat de opdracht is uitgevoerd dienen de klant en JB Camerabeveiliging het opleveringsbewijs te ondertekenen, als bewijs dat beide partijen aan de overeengekomen afspraken hebben voldaan.

8.2 Mochten er nog restpunten zijn bij de oplevering dan worden deze genoteerd op het opleveringsbewijs. De restpunten worden tijdig en in overleg uitgevoerd.

8.3 Eventuele wijzigingen en/of nieuwe werkzaamheden worden na oplevering opnieuw bekeken en vanuit daar wordt een nieuwe offerte aangeboden.

Artikel 9 Betaling 

9.1 De betaling dient uitgevoerd te worden zoals is aangegeven in de overeenkomst/offerte tussen de klant en JB Camerabeveiliging.

9.2 De betalingswijze vangt aan op het moment dat het opleveringsbewijs getekend is door de klant en JB Camerabeveiliging, zie artikel 8.

9.3 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag bij oplevering te worden voldaan, op een door JB Camerabeveiliging aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, mits anders aangegeven op de offerte.

9.4 Indien de betaling contant geschiedt, dient de betaling direct bij oplevering te worden voldaan, in de valuta waarin is gedeclareerd.

9.5 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan JB Camerabeveiliging de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van JB Camerabeveiliging op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Ontbinding 

10.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele label, verpakkingen, etc. JB Camerabeveiliging zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.

10.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.

10.4 JB Camerabeveiliging is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

10.5 Voorts is JB Camerabeveiliging bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.6 JB Camerabeveiliging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst JB Camerabeveiliging ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

10.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JB Camerabeveiliging op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien JB Camerabeveiliging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

10.8 Na aanvaarding van de opdracht/offerte door de klant, heeft de klant 14 dagen bedenktijd, om de opdracht zonder opgaaf van redenen te annuleren.

10.9 Indien de klant de opdracht binnen de aangegeven bedenktijd van 14 dagen annuleert, moet de klant dit schriftelijk bevestigen, middels het formulier dat te vinden is op de website van JB Camerabeveiliging.

10.10 Indien de klant de opdracht na de bedenktijd van 14 dagen annuleert, zal JB Camerabeveiliging 30% van het totale offertebedrag in rekening brengen.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring 

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden bij: JB Camerabeveiliging, Luchtenburg 19,  Tel: 06 47058068 E-mail: info@jbcamerabeveiliging.nl

11.2 Klachten worden door JB Camerabeveiliging afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.3 Alle aanspraken jegens JB Camerabeveiliging die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij JB Camerabeveiliging zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Garantie 

12.1. JB Camerabeveiliging geeft 24 maanden garantie na opleveringsdatum op de apparatuur. Indien er een storing of probleem optreedt, zal JB Camerabeveiliging deze binnen een redelijke termijn kosteloos verhelpen.

12.2 De garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de offerte en in lid 1 van dit artikel. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

12.3 De defecte apparatuur wordt door JB Camerabeveiliging teruggestuurd naar hun leverancier. De leverancier bepaald of het defect/storing onder de garantie valt.

12.4 Indien het defecte product, volgens artikel 12.3, niet onder de garantie valt worden de gemaakte kosten (reis- en arbeidskosten) in rekening gebracht.

12.4 Geen enkele garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

12.5 Op de producten die niet door JB Camerabeveiliging zijn geleverd maar wel geinstalleerd verleend JB Camerabeveiliging geen enkele garantie.

12.6 De klant dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot JB Camerabeveiliging te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door JB Camerabeveiliging vergoedt.

12.7 Geen enkele garantie wordt gegeven op de firmware, software en softwarematige instellingen in de apparatuur die door JB Camerabeveiliging wordt geïnstalleerd.

12.8 Indien na oplevering wijzigingen in de instellingen van het systeem worden aangebracht door de klant, waardoor het systeem niet meer goed functioneert, valt dit niet onder de garantie. Voor het herstellen van het probleem/storing worden de gemaakte kosten in rekening gebracht door JB Camerabeveiliging.

12.9 Op de batterijen/accu’s in de diverse componenten van het alarmsysteem wordt geen garantie gegeven.

Artikel 13 Correctief onderhoud

13.1 Voor hulp en ondersteuning op locatie bij de klant worden reis- en arbeidskosten in rekening gebracht die JB Camerabeveiliging op dat moment hanteert.

13.2 Voor correctieve werkzaamheden worden door JB Camerabeveiliging reis- en arbeidskosten in rekening gebracht. Voor correctieve werkzaamheden die onder de garantie vallen, zie artikel 11, worden geen kosten in rekening gebracht. Onder correctief onderhoud wordt verstaan, het oplossen van storingen en defecten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

14.1 JB Camerabeveiliging kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2 JB Camerabeveiliging is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

14.3 JB Camerabeveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JB Camerabeveiliging is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JB Camerabeveiliging kenbaar behoorde te zijn.

14.4 JB Camerabeveiliging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

14.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door JB Camerabeveiliging geleverde product, sluit JB Camerabeveiliging iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

14.6 In geen geval is JB Camerabeveiliging aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

14.7 JB Camerabeveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.8 Indien JB Camerabeveiliging aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JB Camerabeveiliging beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JB Camerabeveiliging of haar ondergeschikten.

14.10 JB Camerabeveiliging kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van een systeem van een klant door derden, zoals aangegeven in lid 2 van artikel 18.

14.11 Wanneer JB Camerabeveiliging in opdracht van de klant een koppeling moet maken tussen het internet en een camera-, alarm-, intercom- of WiFi-systeem, om zodoende een verbinding te realiseren tussen het betreffende systeem en een app op de smartphone van de klant, dan is de klant verantwoordelijk voor voldoende internetsnelheid dan wel bandbreedte om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

14.12 JB Camerabeveiliging kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor een onstabiele en/of trage WiFi- en/of mobiele verbinding van een klant, zie lid 11 van dit artikel, aangezien dit een systeem is van derden en buiten de macht ligt van JB Camerabeveiliging.

14.13 Indien de klant of een derde partij een koppeling maakt met de systemen die door JB Camerabeveiliging zijn geleverd en geïnstalleerd, is JB Camerabeveiliging niet verantwoordelijk voor het functioneren van deze koppeling.

14.14 Indien de klant of een derde partij de aanleg van de netwerkbekabeling heeft verzorgt, kan JB Camerabeveiliging nooit aansprakelijk worden gesteld bij een defect of storing als gevolg van de netwerkbekabeling, waardoor het systeem niet goed functioneert.

14.15 Indien gebruik wordt gemaakt van de bestaande netwerkbekabeling van de klant, kan JB Camerabeveiliging nooit aansprakelijk worden gesteld bij een defect of storing als gevolg van de netwerkbekabeling, waardoor het systeem niet goed functioneert.

Artikel 15 Overmacht 

15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van JB Camerabeveiliging liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan JB Camerabeveiliging door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van JB Camerabeveiliging of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van JB Camerabeveiliging of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

15.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal JB Camerabeveiliging niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel JB Camerabeveiliging als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geheimhouding 

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, JB Camerabeveiliging gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JB Camerabeveiliging zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JB Camerabeveiliging niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten 

17.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door JBCamerabeveiliging geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van JB Camerabeveiliging, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18 Eigendomsrecht 

18.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van JB Camerabeveiliging tot dat alle vorderingen van  JB Camerabeveiliging op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom JB Camerabeveiliging zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken. Zie ook artikel 8.

Artikel 19 Beveiliging en internet 

19.1 JB Camerabeveiliging zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar JB Camerabeveiliging kan ter zake geen garantie geven.

19.2 JB Camerabeveiliging zal bij de installatie en configuratie van een camera-, alarm-, intercom- of WiFi-systeem passende beveiligingsmaatregelen configureren en standaard wachtwoorden gebruiken. Het is aan de klant om het standaard wachtwoord te veranderen om zijn/haar privacy te waarborgen.

Artikel 20 Slotbepalingen 

20.1 JB Camerabeveiliging behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. JB Camerabeveiliging zal de wijziging duidelijk voorafgaand aan het moment van bestellen aan de klant bekend maken.

20.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

20.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.4 Op elke overeenkomst tussen JB Camerabeveiliging en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en gedeponeerd bij de KvK op 24-09-2020.

klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.